HUISHOUDELIJK REGLEMENT GBC

 

HR 1.1 - DAGELIJKS BESTUUR - VOORZITTER

De voorzitter leidt de Algemene Ledenvergadering en de bestuursvergadering, formuleert de inhoud van de daar genomen besluiten, en zorgt voor een samenhangend bestuursbeleid.

 

HR 1.2 - DAGELIJKS BESTUUR - SECRETARIS

De secretaris verzorgt de inkomende en uitgaande post, zorgt ervoor dat alle vergaderingen en activiteiten van de vereniging worden verslagen, verzorgt de wettelijke registraties van de vereniging bij de Kamer van Koophandel en de archivering gedurende de wettelijke termijn van de stukken van de vereniging en zorgt dat stukken van een schriftelijke stemming twee jaar worden bewaard.

De secretaris zorgt er tevens voor dat de namen en adressen van de leden en andere relaties van de vereniging worden bijgehouden; het verzorgen van de ledenlijst kan ook aan een ander lid worden toevertrouwd.

 

HR 1.3 - DAGELIJKS BESTUUR - PENNINGMEESTER

De penningmeester houdt zodanig aantekening van de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Hij beheert de geldmiddelen en andere activa van de vereniging, zowel de algemene als die met een specifieke bestemming, bewaakt de ontvangst van de contributies en andere vorderingen, verzorgt de financiële verslaglegging zodat deze binnen zes maanden na afloop van het verslagjaar kan worden goedgekeurd, en stelt de begrotingen samen.

 

HR 1.4 - ONDERSTEUNING BESTUUR

Het bestuur is bevoegd leden te verzoeken, werk voor de vereniging te verrichten, het bestuur behulpzaam te zijn of van advies te dienen, en het kan commissies vormen en weer ontbinden met hetzelfde doel. De activiteiten van deze leden en commissies geschieden onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

 

HR 1.5 - ROOSTER VAN AFTREDEN EN HERKIESBAARHEID

Het bestuur stelt aan de Algemene Ledenvergadering jaarlijks een rooster van aftreden en herkiesbaarheid voor van de zittende bestuursleden en voorziet in vervangende kandidaten. In principe wordt een bestuurslid voor een zittingsduur van vier jaar gekozen en kan het lid twee maal voor herkiezing worden voorgedragen.

Het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering met redenen omkleed uitzonderingen op deze regels voorstellen.

 

 

HR 1.6 - BIJZONDERE LEDEN

 

Het bestuur kan bijzondere leden voordragen t.w.:

 

-       ERELID: minstens drie termijnen GBC voorzitter. Twee jaar uitnodiging voor de jaarlijkse bestuur lunch incl. partner plus vijf jaar geen lunchbijdrage aan GBC bijeenkomsten.

 

-       LID VAN VERDIENSTE: minstens twee termijnen GBC bestuurslid. Twee jaar uitnodiging voor de jaarlijkse bestuur lunch incl. partner.

 

-       GEWOON LID: bij afscheid van het bestuur uitnodiging voor de jaarlijkse bestuur lunch incl. partner.

 

HR 2. - AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING

De agenda vermeldt tenminste:

(a) behandeling van een verslag van de secretaris over de gang van zaken gedurende het afgelopen kalenderjaar;

(b) overlegging ter goedkeuring van een balans en staat van baten en lasten over het afgelopen kalenderjaar van alle fondsen en middelen genoemd in HR 3 met een toelichting van de penningmeester;

(c) verslag van de kascommissie en stemcommissie;

(d) decharge van het bestuur voor het verstreken jaar;

(e) verkiezing van bestuur, kascommissie en stemcommissie;

(f) beleid, plannen en voorstellen voor de toekomst;

(g) begroting voor het lopende kalenderjaar, vaststelling contributie voor het jaar daarna.

 

HR 3.1 - GELDMIDDELEN

De middelen der vereniging bestaan uit:

(a) contributies van de leden;

(b) bijdragen van de deelnemers aan activiteiten, ter dekking van de kosten ervan;

(c) andere inkomsten mits aan het verkrijgen hiervan geen voorwaarden zijn verbonden die niet stroken met het doel der vereniging.

 

HR 3.2 - SPECIFIEKE KOSTENDEKKING

De kosten van juridische acties en van acties ten behoeve van een belangengroep worden gedekt uit gelden, die met dit doel zijn bijeengebracht en worden afgezonderd van de algemene middelen van de vereniging.

 

HR 4. - BELANGENGROEPEN-TOTSTANDKOMING

Als zich een specifiek belang aandient dat volgens het bestuur behartiging door de vereniging wenselijk maakt, zal het bestuur de leden oproepen, onder vermelding van de vereiste criteria, om zich als belanghebbende aan te melden. De aanmelding wordt in de ledenadministratie vastgelegd.

 

HR 5. - INFORMATIE AAN LEDEN

Leden van wie het e-mailadres aan de vereniging bekend is, ontvangen de ledeninformatie per e-mail. De andere leden ontvangen deze informatie per post.

Ook leden met een e-mailadres dat tijdelijk niet bereikbaar is en leden die kennisgeven dat zij de informatie toch ook per post willen ontvangen, ontvangen de informatie per post.

Het bestuur kan aan de leden bekend maken, dat bepaalde informatie, indien beschikbaar, alleen verstuurd wordt aan leden die hierom verzoeken, en ter inzage is op het besloten deel van de GBC-website.

Leden met internetverbinding hebben toegang tot het besloten deel van de GBC-website via het gebruik van een hen toegekende gebruikersnaam en een wachtwoord.

 

VASTSTELLING

Goedgekeurd door de ledenvergadering van 23 augustus 1994 en opnieuw vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 31 augustus 2010.