OVER GREY BLUE CIRCLE

Wat is de Grey Blue Circle
Een vereniging van oud-IBM-medewerkers. De mogelijkheid wordt geboden om het lidmaatschap, bij overlijden van het lid, door de partner te laten continueren. 

Wat biedt de GBC
- BEVORDERING VAN DE ONDERLINGE CONTACTEN

  • door een website met een besloten deel voor leden, die zo elkaars gegevens kunnen oproepen en contact kunnen leggen;
  • door beschikbaarheid van een jaarlijks gedrukte ledenlijst, voor leden zonder toegang tot het web;
  • door twee ontmoetingsbijeenkomsten (reünies) per jaar, met ten minste eenmaal een Algemene Ledenvergadering, en een lunch en wat recreatiefs;
  • door een 3 x maal per jaar verschijnende nieuwsbrief;
  • door een forum in het besloten gedeelte op de GBC website.
- BELANGENBEHARTIGING
  • door te streven naar een goede vertegenwoordiging in het verantwoordingsorgaan en het bestuur van SPIN, het IBM-Pensioenfonds;
  • groepsgewijs: door de belangen van alle leden of specifieke groepen binnen het ledenbestand te behartigen en in dat kader eventueel overeenkomsten af te sluiten met derde partijen;
  • landelijk: door deelneming in de koepelorganisatie van gepensioneerdenbonden Koepel Gepensioneerden, die de politiek tracht te beïnvloeden in het belang van gepensioneerden.
GBC forum
GBC-leden kunnen deelnemen aan het GBC forum. De deelnemers kunnen middels dit forum collectief van gedachten wisselen over verschillende onderwerpen. Een bericht dat op het forum wordt geplaatst, wordt automatisch aan alle deelnemers verzonden die zich voor het betreffende categorie hebben geregistreerd. Voor meer details en de diverse beschikbare rubrieken kunt u het alleen voor leden toegankelijk deel van de GBC website raadplegen.
De ledenadministratie gebruikt het forum om aan de deelnemers familieberichten van leden door te geven.   Overlijdensberichten ontvangen wij soms via de nabestaanden of van GBC-leden die een rouwkaart hebben ontvangen. Als dat vóór de uitvaart is, vermelden wij de gegevens hiervan.
1 x per kwartaal ontvangt de secretaris een opgave via het SPIN van de familieberichten. Om privacy redenen worden deze berichten vertrouwelijk behandeld. 
De leden die deze berichten via het forum ontvangen, kunnen op het overlijden reageren. 
Het GBC-bestuur kan soms bij een uitvaart aanwezig zijn, maar stuurt aan alle nabestaanden een condoleancebrief. 
In onze nieuwsbrieven vermelden wij de opzeggingen, nieuwe en overleden leden sinds de vorige nieuwsbrief. Op onze website staan de ledenmutaties van na de laatste nieuwsbrief.
 
Wat kost de GBC
Contributie € 13,- per jaar, bij voorkeur per incassomachtiging.
na 1 augustus € 6,50, zelf over te maken.
 
Machtiging tot inning van de jaarlijkse contributie
Een machtiging om de jaarlijkse contributie door de GBC te laten incasseren bespaart onze penningmeester veel werk en de vereniging veel kosten die gepaard gaan met het gebruik van acceptgiro’s.  Dit is de reden dat wij geen acceptgiro’s  willen gebruiken. Bijna alle leden hebben ons al gemachtigd.
U machtigt ons door een bericht aan de Ledenadministrateur of via het wijzigingsformulier op de website: www.greybluecircle.nl.
Als u als lid geen machtiging heeft afgegeven (lidnummer begint met een C) dan verzoeken wij u de contributie in februari van ieder jaar aan ons over te maken op bankrekening NL18 INGB 0000 3980 75 t.n.v. Grey Blue Circle te Hilversum